Kaugküttesüsteem

Kaugküte

Soojuse tootmine ja võrgu kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks soojusega kaugküttesüsteemi kaudu.

Kaugküttesüsteem

Soojuse tootmise, jaotamise ja tarbimise tehniline süsteem, mille moodustavad tehnilised vahendid ja nendega seotud ehitised.

Kaugküttevõrk

Torustike, seadmete, abiseadmete ja nendega seotud ehitiste kohtkindlalt
ehitatud kogum või selle osa, mis on vajalik soojuse jaotamiseks.

Kaugkütte valdkonda reguleerib kaugkütteseadus. Vastavalt seadusele peab soojusettevõtja tarbijale müüdava soojuse piirhinna kooskõlastama Konkurentsiametiga. Hinna kooskõlastamisel lähtub amet sellest, et soojuse tootmiseks ja edastamiseks tehtud kulutused oleksid põhjendatud.

Soojuse hinna muutumist mõjutavad peamiselt soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste hindade muutused ning investeeringud katlamajade ja kaugküttevõrgu tehnilise olukorra parandamiseks.

Soojusettevõtja kohustus on tagada võimalikult efektiivne, kindel, usaldusväärne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadusele vastav soojusvarustus.

Lähtudes keskkonnasäästlikkusest, kliendikesksest lähenemisest, mõistliku hinna ja ohutu töökeskkonna tagamisest, kaasajastame oma protsesse ja seeläbi tõstame teenuste kvaliteeti, keskkonnasõbralikkust ning klientide ja töötajate rahulolu.