Kliendile

SOOJUSE HIND

Hea soojusenergia tarbija

  1. jaanuar 2022

Energiahindade tõusust tulenevalt kooskõlastas Konkurentsiamet oma otsusega 20.01.2022 nr 7-3/2022-008 AS-i Põlva Soojus 19.01.2022 esitatud taotluse alusel Ahja, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhinnaks 56,85 €/MWh (koos käibemaksuga 68,22 €/MWh).

Hind hakkab Ahja, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondades kehtima 01. märts 2022.

Soojust soovides,

AS Põlva Soojus

 

 

 

Hea soojustarbija!

AS Põlva Soojus soovib anda vastuseid küsimustele, mis soojuse tarbimise kaudu esile on tõusnud.

AS Põlva Soojus toodab soojust Põlva võrgupiirkonnale, kuhu kuuluvad ka Tere, Avraali ja Mammaste kaugküttevõrgud ning Ahja, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondadele.

AS Põlva Soojus tagab Põlva võrgupiirkonnas  pideva aastaringse soojaga varustamise ja soojavee tootmise nendele elamutele, administratiiv- ja tööstushoonetele, mis on ühenduses Käisi tn 11 asuva katlamaja kaugküttevõrguga. Samuti on toimiv aastaringne soojusvarustus Tere ja Avraali piirkondades.

Oktoobri algusest on rekonstrueeritud Vabriku tänava katlamajaga ühendatud Tere piirkond ja varasemalt Avraali piirkond.

Avraali, Mammaste, Vastse-Kuuste, Tilsi ja Ahja piirkondades toimub hooajaline soojuse tootmine. Nendes piirkondades puudub hoonetes soojavee tarbimiseks vajalik süsteem.

AS Põlva Soojus vastutab soojusega varustatuse eest kuni hoone soojussõlmeni. Hoones tarbitud soojuse kogust mõõdetakse soojussõlmes paigaldatud soojusarvestiga. Hoone tarbib soojust soojussõlme vahendusel, mis on üldjuhul paigaldatud hoone keldrisse. Vastavalt soojussõlmes häälestatud temperatuuridele, parameetritele ja režiimidele jaotub soojus majasiseselt.

Soojuse tarbimine sõltub siseruumide temperatuuri eelistustest, hoone soojapidavusest, reguleeritud ja toimivast küttesüsteemist ning välisest temperatuurist.

Kütteperioodi alguse ja lõpetamise otsuse teevad ning hoone siseste soojusvarustuse (näiteks üle- või alaküte, torustike õhutamised) tõrgeteta toimimise tagavad hoonete valdajad, korteriühistute juhatused või haldusfirmad soojustarbijate info või ettepanekute põhjal.

AS Põlva Soojus kodulehel olevad telefonid on avatud vastamiseks soojusmajandust puudutavatele küsimustele.

 

AS Põlva Soojus aastal 2020

Aasta 2020 on olnud ettevõttele tulemuslik ja jätkusuutlik ning andnud kindlustunde seatud eesmärkide täitmise kaudu julgelt minna tulevikku. Tehtu ja saavutatu on loonud ettevõttele stabiilse arengu ja samas ka suurendanud kohustusi ning vastutust teiste piirkondadega liitumise kaudu.

Suuremad projektid aastal 2020 olid OÜ Vastse-Kuuste Soojus ühinemine aktsiaseltsiga Põlva Soojus ning Põlva linna Tere piirkonna ja Vabriku-Lao piirkonna soojustorustiku (1 329 m) ehituse elluviimine. Tere piirkonna tarbijateni jõuab soojus nüüd Vabriku tänava
rekonstrueeritud katlamajast.

Viimase viie aastaga on soojustorustike renoveerimist ja uute paigaldamist teostatud 6,3 km ulatuses.

Lähtudes keskkonnasäästlikkusest, kliendikesksest lähenemisest, mõistliku hinna ja ohutu töökeskkonna tagamisest, kaasajastame oma protsesse ja seeläbi tõstame teenuste kvaliteeti, keskkonnasõbralikkust ning klientide ja töötajate rahulolu.